Copyright by K.K. Sobek 2013
Historia XV Liceum Ogólnokształcącego
im. prof. Wiktora Degi

Plan lekcji

Już wkrótce

Absolwenci - ankieta

Absolwencie XV LO
Prosimy wypełnij ankietę!

ANKIETA

Przekaż 1%

W ramach akcji „1% dla mojej szkoły” rodzice i sympatycy naszej szkoły mogą przekazać 1% kwoty swojego podatku
w rozliczeniu rocznym PIT.

Dzieje XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu silnie wiążą się z przeobrażeniami zachodzącymi w naszym mieście. Na początku lat 90., z powodu wyżu demograficznego, zadecydowano, by tworzyć w Poznaniu licea na obrzeżach miasta. Taka lokalizacja szkół miała także ułatwić dojazd do placówek młodzieży zamieszkującej osiedla na peryferiach miasta.
10 kwietnia 1991 roku podjęta została decyzja o utworzeniu XV Liceum Ogólnokształcącego, które miało mieścić się w nowo wybudowanym budynku na os. B. Chrobrego. Szkoła została powołana do życia z inicjatywy grupy rodziców, którzy chcieli stworzyć dla swoich dzieci szkołę kameralną, przyjazną uczniowi i jednocześnie zapewniającą wysoki poziom dydaktyczno-wychowawczy.
Liceum miało być szkołą integracyjną, w której mogliby się uczyć między innymi młodzi ludzie z dysfunkcjami narządów ruchu. Parterowy budynek szkoły przystosowano zatem tak, aby można było przyjmować młodzież niepełnosprawną. Dyrektorem szkoły został mgr Grzegorz Liczbański - nauczyciel, polonista z wieloletnim stażem.
Grzegorz Liczbański
Inaugurację roku szkolnego poprzedził obóz integracyjny, który odbył się w Stęszewku. Dzięki niemu uczniowie i nauczyciele mieli okazję poznać się jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Obozy integracyjne stały się szybko tradycją naszej szkoły. Co roku, w ostatnich dniach wakacji lub pierwszych dniach września, pierwszoklasiści i ich wychowawcy wspólnie spędzają kilka dni i realizują szereg zajęć integracyjnych. Mają także czas, aby zawrzeć pierwsze licealne znajomości.
biwak integracyjny
Pierwsze półrocze roku szkolnego 1991/92, z powodu opóźnienia prac wykończeniowych, społeczność szkolna zmuszona była spędzić w pomieszczeniach Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej przy ul. Stróżyńskiego. Przeprowadzka do nowo wykończonego budynku XV Liceum, mieszczącego się na os. B. Chrobrego, była możliwa w lutym 1992 roku.
budynek szkoły budynek szkoły
Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się w lutym 1992 roku, w obecności Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – pani Grażyny Ziółkowskiej i Wiceprezydenta Miasta Poznania- Tomasza Kaysera. Funkcjonowanie Liceum rozpoczęło się od urządzania budynku i wspólnego porządkowania terenu wokół szkoły.
młodzież porządkująca teren
W roku szkolnym 1992/93 wśród uczniów znalazła się liczna grupa osób niepełnosprawnych. Uczęszczały one do klas integracyjnych liczących około 15 osób. Dzięki otwartości i przyjaznej atmosferze, stworzonej przez nauczycieli i uczniów oraz udogodnieniom architektonicznym budynku, młodzież niepełnosprawna mogła bez problemu uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
szkoła
Wpaździerniku 1994 roku, w Dniu Komisji Edukacji Narodowej odbyła się pierwsza uroczysta gala wręczenia „Koziołków”. Uczniowie wyróżnili pamiątkowymi dyplomami nauczycieli
w rozmaitych, nierzadko zabawnych kategoriach. Na każdej takiej uroczystości nagradzani byli także uczniowie. Jeśli któryś z nich wyróżniał się spośród społeczności uczniowskiej, zostawał laureatem „Matołka”. Do dzisiaj akademia „Koziołków i Matołków” jest najbardziej wyczekiwaną uroczystością, wpisującą się w tradycję naszej szkoły.
wystawa
W tym samym roku zapoczątkowana została także tradycja Bożonarodzeniowego Opłatka,
w którym uczestniczy cała społeczność szkolna.
opłatek szkolny
W roku szkolnym 1994/95 licealiści naszej szkoły zapoczątkowali nową tradycję wymiany kulturalno-językowej. Pierwsza taka wymiana uczniów XV LO z gimnazjum w La Chaux-de-Fonds (francuskojęzyczny kanton Szwajcarii) miała miejsce w styczniu 1995r. Siedemnastoosobowa grupa uczniów, nauczycieli i opiekunów brała udział w zajęciach szkolnych oraz wycieczkach do najbardziej wyjątkowych i reprezentacyjnych miejsc regionu.
wycieczka do Francji
Obustronna wymiana młodzieży zaowocowała nawiązaniem wyjątkowych kontaktów
i znajomości oraz pozostawiła trwały ślad w historii naszej szkoły. W ramach integracji międzynarodowej szkoła nawiązała też kontakty z uczelniami Wielkiej Brytanii a kilka lat później tradycją szkoły stały się kilkudniowe wycieczki zagraniczne (m.in. do Włoch, Grecji, Francji, Hiszpanii).
W listopadzie 1994 roku w wyniku szkolnego referendum wybrano na patrona szkoły profesora Wiktora Degę - wybitnego człowieka i lekarza, który przez całe swoje życie pomagał niepełnosprawnym. Sylwetka patrona>>>
Nie przypadkiem liceum otrzymało imię Profesora. Jego dążenie do integracji, bez względu na bariery, zwłaszcza fizyczne, było odzwierciedleniem zamysłu tych, którzy organizowali od początku naszą szkołę.
dokument o nadaniu imienia
Przedstawiciele naszej Szkoły zdążyli jeszcze przed śmiercią profesora Degi złożyć mu gratulacje i uzyskać zgodę na nadanie jego imienia XV LO.
Oficjalna uroczystość nadania imienia XV Liceum Ogólnokształcącemu odbyła się 22 kwietnia 1995 roku.
nadanie imienia
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. ówczesny Prezydent Miasta Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu prof. Janusz Gadzinowski oraz długoletnia współpracownica prof. Degi – prof. Kazimiera Milanowska.
odsłonięcie tablicy
Szczególnym gościem była pani prof. dr Zofia Szafran – córka profesora W. Degi, która
w trakcie uroczystości odsłoniła w holu szkoły tablicę pamiątkową, obok której umieszczono dewizę życiową profesora W. Degi: ”Okrucieństwem byłoby chronić człowieka przed śmiercią, chorobą, a nie dać mu nadziei na sprawność, powrót do normalnego świata…”
tablica pamiątkowa

Od tego wydarzenia minęło już 20 lat, a naszą tradycją stało się to, że co roku w grudniu,
w dniu urodzin Profesora, delegacja uczniów pierwszych klas udaje się na Cmentarz Junikowski, aby złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicz na grobie profesora Wiktora Degi.
grób W. Degi
Ważnym wydarzeniem w historii XV LO było nadanie szkole sztandaru. Uroczyste nadanie
i poświęcenie sztandaru miało miejsce w październiku 2006 r., z okazji jubileuszu 15- lecia istnienia szkoły.
sztandar
Pierwsze lata XXI wieku były dla liceum latami przemian i udoskonalania systemu nauczania.
W roku szkolnym 2002/2003 utworzono cztery klasy, z których każda miała inny profil nauczania. Niestety, z roku na rok coraz bardziej doskwierała nam ciasnota sal lekcyjnych i szkolnych korytarzy. Wszystkim brakowało też sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia oraz szkolnego boiska.
30 stycznia 2007 r. z połączenia XV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 11 powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15. Ta fuzja otworzyła przed szkołą nowe możliwości, nie tylko lokalowe. Siedzibą szkoły został budynek mieszczący się na os. Bolesława Chrobrego 107, który, staraniami ówczesnego dyrektora Liceum pana Grzegorza Liczbańskiego, został poddany generalnemu remontowi.
Od początku istnienia „Piętnastka” miała swój niepowtarzalny charakter, w ogromnej mierze nadany przez wieloletniego dyrektora Grzegorza Liczbańskiego. 22 września 2010 roku dotarła do nas smutna wiadomość o Jego śmierci. 29 września 2010r. uczniowie, nauczyciele
i pracownicy szkoły pożegnali zasłużonego pedagoga na cmentarzu przy ul. Lutyckiej. Wspomienie Dyrektora Grzegorza Liczbańskiego>>> Po tym dniu zaczął się nowy etap w historii naszej szkoły. Obowiązki dyrektora powierzono pani Grażynie Lach, wcześniej pełniącej funkcję wicedyrektora.
21 stycznia 2011 r. odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15, wygrała go pani Grażyna Lach i 15 lutego Prezydent Miasta Poznania powierzył Jej to stanowisko.
p. Grażyna Lach

Dzięki staraniom Pani dyrektor G. Lach nadal kontynuowane są prace remontowe szkoły.
W znaczący sposób unowocześniono bazę dydaktyczną, wszystkie pełnowymiarowe sale lekcyjne wyposażono w komputery, projektory multimedialne, część z nich w tablice interaktywne, zmodernizowano dwie sale komputerowe. Unowocześniono i zmodernizowano szkolny monitoring. Szkoła wzbogaciła się o piękną, nowocześnie wyposażoną, multimedialną aulę mieszczącą 250 osób. Od września 2015 roku lekcje wychowania fizycznego mogą odbywać się na nowym wielofunkcyjnym boisku sportowym o nawierzchni poliuretanowej, a przerwy i czas wolny uczniowie mają możliwość spędzać w nowocześnie urządzonym klubie.
Od roku 2014 zacieśniona została współpraca XV LO z poznańskimi uczelniami. 9 kwietnia 2014 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy z Wydziałem Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
podpisanie umawy
Powstała pierwsza w historii szkoły klasa akademicka z rozszerzoną matematyką, geografią
i językiem obcym. Celem porozumienia jest przybliżenie młodzieży licealnej problemów związanych ze zmianami dynamicznie zmieniającej się gospodarki światowej, zaktywizowanie uczniów do poszerzania własnych zainteresowań, doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów oraz przygotowanie do działalności w uczelnianych kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.
11 czerwca 2014 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
podpisanie umawy
Powstała klasa patronacka z rozszerzonym językiem polskim, historią i wos-em. Celem porozumienia jest zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, zapewnienie kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi, pomoc w wyborze przyszłego kierunku kształcenia
9 września 2014 r. zostało zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem współpracy jest objęcie patronatu naukowego nad realizacją programu autorskiego dla przedmiotu uzupełniającego „elementy prawa" oraz wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnień dotyczących prawa. Uczniowie klas objętych patronatem uczestniczą w wykładach, warsztatach i seminariach organizowanych zarówno na terenie uczelni, jak i naszej szkoły oraz w pracach studenckich kół naukowych.
W roku 2015 poszerzona została oferta edukacyjna szkoły, wprowadzono nowe przedmioty uzupełniające oparte na programach autorskich: „elementy prawa”, „matematyczna reaktywacja”, język angielski w biznesie” i „język angielski w medycynie”. W tym roku szkolnym udało się także wprowadzić dziennik elektroniczny.
6 marca 2015 roku odbył się kolejny konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15. Ponownie wygrała go pani Grażyna Lach i nadal pełni tę funkcję.